အမျိုးသားဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဗဟိုဌာန

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန

ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများနှင့် တင်ဒါကိစ္စများ စုံစမ်း သိရှိလိုပါက-​​​

XDR နှင့် SIEM ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူလိုပါက-

ဆိုက်ဘာ တိုက်ခိုက်မှုများ၊ ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေး ကျိုးပေါက်မှု များအား တိုင်ကြားလိုပါက

Penetration Testing ဝန်ဆောင်မှု ရယူလိုပါက