အမျိုးသားဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဗဟိုဌာနသည် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၏ ဌာနခွဲ ၆ ခုအနက် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်တည်ထောင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။