အမျိုးသားဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဗဟိုဌာနသည် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်သူလူထုတို့အကြား E-government နှင့် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ ရယူဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ဆိုက်ဘာပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် နှင့် ပြောင်းလဲတိုးတက်လာသော နည်းပညာများနှင့်အညီ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေး နယ်ပယ်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အမျိုးသားဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဗဟိုဌာန၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

  • မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအား စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကြိုတင်သတိပေးခြင်း
  • ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ကျိုးပေါက်မှု အမျိုးအစားသရုပ်ခွဲခြင်း၊ တုံ့ပြန်ခြင်း
  • ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှု ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သတိပေးခြင်းနှင့် အသိပညာပေးခြင်း
  • ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကျိုးပေါက်မှုဖြစ်ပေါ်ပါက လိုအပ်သည့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများကို ပြည်တွင်း/ပြည်ပ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
  • ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဘောင်၊ မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ နည်းပညာစံ သတ်မှတ်ချက်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လမ်းညွှန်ချက်များ ပြဋ္ဌာန်းထုတ်ပြန်ခြင်း
  • ဘေးကင်းလုံခြုံ၍ တည်ငြိမ်ကောင်းမွန်ကြံ့ခိုင်သော ဆိုက်ဘာဂေဟ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
  • အရေးကြီး သတင်းအချက်အလက် အခြေခံအဆောက်အဦများကို ဆိုက်ဘာခြိမ်းခြောက် တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကာကွယ်နိုင်ရန် ၂၄x၇ ယန္တရားများကို အကောင်အထည် ဖော်ခြင်း